Vangelo di mercoledì 19 giugno 2024, memoria di San Giuda Taddeo apostolo

Gv 14, 21-24

 

21Chi accoglie i miei comandamenti e li osserva, questi è colui che mi ama. Chi ama me sarà amato dal Padre mio e anch’io lo amerò e mi manifesterò a lui”.

22Gli disse Giuda, non l’Iscariota: “Signore, come è accaduto che devi manifestarti a noi, e non al mondo?”. 

23Gli rispose Gesù: “Se uno mi ama, osserverà la mia parola e il Padre mio lo amerà e noi verremo a lui e prenderemo dimora presso di lui. 

24Chi non mi ama, non osserva le mie parole; e la parola che voi ascoltate non è mia, ma del Padre che mi ha mandato.

21Ai çë mban kumandamentet e mi dhe i ruan, ky më do mirë mua; e ai çë më do mirë mua do të jetë i dashur mirë nga Ati im; edhe u do t’e dua mirë e do t’i buthtohem atij.

22I thot Judha, jo Iskarjoti: “O Zot, si vete çë ti do të na buthtohesh neve e jo jetës?”.

23Jisui ju përgjegj e i tha: “Nëse një më do mirë mua do të gjegjënj fjalën time, e Ati im e do mirë atë, e na vimi tek ai e do të rrimi tek ai.

24Ai çë s’më do mirë mua nëng i ruan fjalët e mia; e fjala çë ju gjegjni nëng është imja po e Atit çë më dërgoi.