Archivi della categoria: Vangelo del giorno

Venerdì 21 giugno 2024, Vangelo del giorno

Matteo 13, 3b-9

 

E disse: “Ecco, il seminatore uscì a seminare. 4Mentre seminava, una parte cadde lungo la strada; vennero gli uccelli e la mangiarono. 5Un’altra parte cadde sul terreno sassoso, dove non c’era molta terra; germogliò subito, perché il terreno non era profondo, 6ma quando spuntò il sole, fu bruciata e, non avendo radici, seccò. 7Un’altra parte cadde sui rovi, e i rovi crebbero e la soffocarono. 8Un’altra parte cadde sul terreno buono e diede frutto: il cento, il sessanta, il trenta per uno. 9Chi ha orecchi, ascolti”.

 

E tha: “Njo, dolli mbjellsi se të mbillë, 4dhe, ture shtënë farën, dica ra gjatë udhës, dhe erdhëtin zogjtë e e hëngëtin; 5më dica ra mbi gurishtlen, ku s’ish shumë botë, e shpejt u bi, sepse s’kish thellësi; 6po si dolli dielli u veshk dhe, se s’kish rrënjë, u tha. 7Dhe më dica farë ra mbi drizat, dhe u rritëtin drizat dhe e përpijtin. 8Më dica farë ra pra mbi dhenë e mirë, e solli frut, ku një qind, ku gjashtëdhjetë e ku tridhjetë. 9Kush ka veshë le të gjegjënjë”.

Vangelo di giovedì 20 giugno 2024

Matteo 12, 46-13,3a

 

Mentre egli parlava ancora alla folla, ecco, sua madre e i suoi fratelli stavano fuori e cercavano di parlargli. 

47Qualcuno gli disse: “Ecco, tua madre e i tuoi fratelli stanno fuori e cercano di parlarti”. 

48Ed egli, rispondendo a chi gli parlava, disse: “Chi è mia madre e chi sono i miei fratelli?”. 

49Poi, tendendo la mano verso i suoi discepoli, disse: “Ecco mia madre e i miei fratelli! 

50Perché chiunque fa la volontà del Padre mio che è nei cieli, egli è per me fratello, sorella e madre”.

 Quel giorno Gesù uscì di casa e sedette in riva al mare. 

2Si radunò attorno a lui tanta folla che egli salì su una barca e si mise a sedere, mentre tutta la folla stava sulla spiaggia.

3Egli parlò loro di molte cose con parabole. 

 

46Si ai i flit gjindjavet, njo se e jëma e vëllezërit e tij rrijin jashtë dhe kërkojin t’i flisjin.

47Dhe një i tha: “Njo, jot’ëmë e tu vëllezër rrinë jashtë dhe duan të të flasin”.

48Dhe ai, ture u përgjegjur atij çë kish folur, i tha: “Kush është mëma ime e kush janë vëllezërit e mi?”.

49E si ndëjti dorën mbi dishipujt e tij, tha: “Njo mëma ime e vëllezërit e mi;

50sepse kushdo bën vlimën e Atit tim, çë është ndër qiejt, ai është për mua vëlla, motër e mëmë”.

 

1Tek ajo ditë Jisui, si dolli nga shpia, rrij ulët afër detit.

2E u mblodhëtin rreth atij shumë gjindë, aq sa patë të hipej mbi një barkë; atjè u ul, dhe gjithë gjindja qëndroi te zalli.

3Dhe i foli atyre mbi shumë shërbise me përrabulla.

Vangelo di mercoledì 19 giugno 2024, memoria di San Giuda Taddeo apostolo

Gv 14, 21-24

 

21Chi accoglie i miei comandamenti e li osserva, questi è colui che mi ama. Chi ama me sarà amato dal Padre mio e anch’io lo amerò e mi manifesterò a lui”.

22Gli disse Giuda, non l’Iscariota: “Signore, come è accaduto che devi manifestarti a noi, e non al mondo?”. 

23Gli rispose Gesù: “Se uno mi ama, osserverà la mia parola e il Padre mio lo amerà e noi verremo a lui e prenderemo dimora presso di lui. 

24Chi non mi ama, non osserva le mie parole; e la parola che voi ascoltate non è mia, ma del Padre che mi ha mandato.

21Ai çë mban kumandamentet e mi dhe i ruan, ky më do mirë mua; e ai çë më do mirë mua do të jetë i dashur mirë nga Ati im; edhe u do t’e dua mirë e do t’i buthtohem atij.

22I thot Judha, jo Iskarjoti: “O Zot, si vete çë ti do të na buthtohesh neve e jo jetës?”.

23Jisui ju përgjegj e i tha: “Nëse një më do mirë mua do të gjegjënj fjalën time, e Ati im e do mirë atë, e na vimi tek ai e do të rrimi tek ai.

24Ai çë s’më do mirë mua nëng i ruan fjalët e mia; e fjala çë ju gjegjni nëng është imja po e Atit çë më dërgoi.