Archivi della categoria: Liturgia della domenica

Epistola

APOSTOLOS (Tito 3, 8-15)
 
In albanese:
 
– Gëzohuni mbë Zotin dhe ngazëllohuni ju të drejtë, dhe mburruni ju të gjithë zëmërdrejtë.
– Të lumtur ata kujt i u nxorën paudhesitë, dhe ata kujt i u ndiyen mëkatet.
 
Këndimi nga letra e Palit Titit.
 
O biri im Titë, kjo fjalë është e denjë për t’u besuar, dhe për këto shërbise dua të të siguronj se ata çë kanë besë te Perëndia të bëjnë më parë me kujdes vepra të mira. Dhe këto janë të mirat e të duhura për njerëzit. Po kërkesat e kotshme dhe gjenealogjitë dhe të zënurat dhe luftat e ligjës largoji, sepse janë të padobishme dhe të kota. Njeriun heretik pas të parit e të dytit korrigjim reshte nga ti, sepse ti e di se është i shtrëmbur dhe i lig një njeri tillë çë është i dënuar vet. Kur të dërgonj tek ti Artemánë ose Tihjikónë, kërkó të vish shpejt tek unë në Nikopolë, se atje vendosa të shkonj dimrin. Zinën, ligjtarin, dhe Apollónë ndihi në udhëtimin e tyre, se të mos t’i lypset faregjë. Le të xënë edhe tanët të jenë të parët ndër veprat e mira ndër nevojat e nevojshme ashtu çë të sjellin frut. Të falin me shëndetë gjithë ata çë janë me mua. Fal me shëndetë ata çë na duan mirë më besë. Hiri qoftë bashkë me ju të gjithë. Amin.
Alliluia (3 herë).
 
– O Zot, me veshët tanë e gjegjëm, etërit tanë na lajmëruan veprën çë bëre në ditët e tyre, në ditët e moçme.
Alliluia (3 herë).
 
– Na shpëtove nga ata çë na shtrëngojnë dhe i turpërove ata çë na urrejnë.
Alliluia (3 herë).
In italiano:
 
Gioite nel Signore ed esultate giusti, e giubilate voi tutti retti di cuore. (Sal. 31,11)
Beati coloro ai quali sono state rimesse le colpe e perdonati i peccati. (Sal. 31,1)
 
Lettura dalla lettera di Paolo a Tito.
Diletto figlio Tito, questa parola è degna di fede e perciò voglio che tu insista in queste cose, perché coloro che credono in Dio si sforzino di essere i primi nelle opere buone. Ciò è bello e utile per gli uomini. Guardati invece dalle questioni sciocche, dalle genealogie, dalle questioni e dalle contese intorno alla legge, perché sono cose inutili e vane. Dopo una o due ammonizioni stá lontano da chi è fazioso, ben sapendo che è gente ormai fuori strada e che continua a peccare condannandosi da se stessa. Quando ti avrò mandato Àrtema o Tìchico, cerca di venire subito da me a Nicòpoli, perché ho deciso di passare l’inverno colà. Provvedi con cura al viaggio di Zena, il giureconsulto, e di Apollo, che non manchi loro nulla. Imparino così anche i nostri a distinguersi nelle opere di bene riguardo ai bisogni urgenti, per non vivere una vita inutile. Ti salutano tutti coloro che sono con me. Saluta quelli che ci amano nella fede. La grazia sia con tutti voi. Amin.
Alliluia (3 volte).
 
O Dio con le nostre orecchie abbiamo udito, i nostri Padri ci hanno raccontato l’opera che hai compiuto ai loro giorni, nei tempi antichi. (Sal. 43,2)
Alliluia (3 volte).
 
Ci hai salvati dai nostri avversari, e hai confuso i nostri nemici. (Sal. 43,8)
Alliluia (3 volte).

Antifone

 

1a ANTIFONA

Agathòn to exomologhìsthe to Kirìo, ke psàllin to onòmatì su, Ìpsiste.
Tes presvìes tis Theotòku, Sòter, sòson imàs. 
 
Shumë bukur është të lavdërojmë Zotin e të këndojmë ëmrin tënd, o i Lartë. 
Me lutjet e Hyjlindëses, Shpëtimtar, shpëtona.
 
Buona cosa è lodare il Signore, e inneggiare al tuo nome, o Altissimo.
Per l’intercessione della Madre di Dio, o Salvatore, salvaci.
 
2a ANTIFONA
O Kìrios evasìlefsen, efprèpian enedhìsato, enedhìsato o Kìrios dhìnamin ke periezòsato.
Sòson imàs, Iiè Theù, o anastàs ek nekròn, psàllondàs si: Alliluia.
 
Zoti mbretëron, vishet me hieshi, Zoti vishet me fuqi dhe rrethóhet. 
Shpëtona, o Biri i Perëndisë, * çë u ngjalle nga të vdekurit, * neve çë të këndojmë: Alliluia.
 
Il Signore regna, si è rivestito di splendore, il Signore si è ammantato di fortezza e se n’è cinto.
O Figlio di Dio, che sei risorto dai morti, salva noi che a te cantiamo: Alliluia.
 
3a ANTIFONA
Dhèfte agalliasòmetha to Kirìo, alalàxomen to Theò to Sotìri imòn.
Anghelikè Dhinàmis
 
Ejani të gëzohemi në Zotin dhe t’i ngrëjmë zërin Perëndisë, Shpëtimtarit tonë.
Fuqitë qiellore ‘
 
Venite, esultiamo nel Signore, cantiamo inni di giubilo a Dio, nostro Salvatore.
Le potenze angeliche…

Kinonikòn

 

KINONIKON
 
Enìte ton Kìrion ek ton uranòn, enìte aftòn en tis ipsìstis. Alliluia. (3 volte)
 
Lavdëroni Zotin prej qielvet, lavdëronie në më të lartat. Alliluia. (3 herë)
 
Lodate il Signore dai cieli, lodatelo nell’alto dei cieli. Alliluia. (3 volte)
 

Antifone

 

 

1a ANTIFONA
Agathòn to exomologhìsthe to Kirìo, ke psàllin to onòmatì su, Ìpsiste.
Tes presvìes tis Theotòku, Sòter, sòson imàs. 
 
Shumë bukur është të lavdërojmë Zotin e të këndojmë ëmrin tënd, o i Lartë. 
Me lutjet e Hyjlindëses, Shpëtimtar, shpëtona.
 
Buona cosa è lodare il Signore, e inneggiare al tuo nome, o Altissimo.
Per l’intercessione della Madre di Dio, o Salvatore, salvaci.
 
2a ANTIFONA
O Kìrios evasìlefsen, efprèpian enedhìsato, enedhìsato o Kìrios dhìnamin ke periezòsato.
Sòson imàs, Iiè Theù, o anastàs ek nekròn, psàllondàs si: Alliluia.
 
Zoti mbretëron, vishet me hieshi, Zoti vishet me fuqi dhe rrethóhet. 
Shpëtona, o Biri i Perëndisë, * çë u ngjalle nga të vdekurit, * neve çë të këndojmë: Alliluia.
 
Il Signore regna, si è rivestito di splendore, il Signore si è ammantato di fortezza e se n’è cinto.
O Figlio di Dio, che sei risorto dai morti, salva noi che a te cantiamo: Alliluia.
 
3a ANTIFONA
Dhèfte agalliasòmetha to Kirìo, alalàxomen to Theò to Sotìri imòn.
Katèlisas to stavrò su
 
Ejani të gëzohemi në Zotin dhe t’i ngrëjmë zërin Perëndisë, Shpëtimtarit tonë.
Dërmove me Kryqen tënde’
 
Venite, esultiamo nel Signore, cantiamo inni di giubilo a Dio, nostro Salvatore.
Hai annientato con la tua Croce’